آیا جایز است با مال به دست آمده از طریق کار ثبت نشده در ارگان خاص دولتی (مربوط به آن) ، به حج بروم؟

آیا جایز است با مال به دست آمده از طریق کار ثبت نشده در ارگان خاص دولتی (مربوط به آن) ، به حج بروم؟

کاری مخالف با نظام دولتی که در آن زندگی می‎کنی، جایز نیست؛ مگر این‎که مال فراهم آمده با کاری بدست آمده باشد که در ذاتش حلال است، در این‎صورت می‎توانی در آن تصرف کنی.