آیا می‎توانم

آیا می‎توانم با پول ماهانه ای که دولت برای کودکان پرداخت کرده است، به حج بروم؛ با علم به این‎که نسبت به ادای حق و بر آوردن خواسته های آنان کوتاهی نکرده ام؟

واجب است که مال کودکان در امور و نیازمندی های خود آنان مصرف گردد؛ مگر این‎که شما این مال را در برابر خدمتی که به آنان کرده اید، در نظر بگیرید، زیرا در صورتی که فرزندان خودشان از دارایی و مالی برخوردار باشند که هزینه های آنان را بسنده کند، بر پدر واجب نیست که از مال خود برای آنان مصرف کند.