آیا جایز است با مالی حج به‎جا آورد که این مال از خلال کاری فراهم آید که د

آیا جایز است با مالی حج به‎جا آورد که این مال از خلال کاری فراهم آید که در آن کارفرمایان، کارگران را به دروغ گفتن در کارشان وادار می‎کنند؟ و برای کارگری که نان آور خانواده است دست یابی به شغل آبرومند دیگر دشواراست؟

حج با این مال جایز است؛ با اینکه وی به‎سبب دروغ گفتن گناهکار است و برای او ممکن است که با توریه از دروغ گفتن دوری گزیند؛ مگر اینکه کار وی تقلب باشد و یا آنچه که منجر به ضرر زدن به مردم گردد، در این‎ صورت به‎طور مطلق این کار حرام است و او باید کار دیگری جستجو کند.