آیا در استطاعت، شرط است که مکلف قیمت قربانی را هم داشته باشد؟ یا قدرت روزه گرفتن کافی است؟

آیا در استطاعت، شرط است که مکلف قیمت قربانی را هم داشته باشد؟ یا قدرت روزه گرفتن کافی است؟

داشتن قیمت قربانی، شرط استطاعت است.