اگر پولی را که بر زمین افتاده بیابم، آیا می توانم با آن به حج بروم؟

اگر پولی را که بر زمین افتاده بیابم، آیا می توانم با آن به حج بروم؟

باید آن را اعلان کنی و در پی صاحبش باشی؛ اگر مدت زمانی که از نظر شرعی برای اعلان لحاظ گردیده است، سپری شد و تو از یافتن مالک آن پیش از این مدت نامید شدی، می توانی آن را با ضمانت به تملک خود در آوری؛ اگر این مال به تنهایی یا به ضمیمه اموال دیگر برای هزینه حج کافی بود، با آن مستطیع می شوی و حج بر تو واجب است.