در یک قرعه کشی، نام من برای حج در آمد، اما برخی افراد سرشناس نوبت مرا گرفتند و من از حج محروم شدم،

در یک قرعه کشی، نام من برای حج در آمد، اما برخی افراد سرشناس نوبت مرا گرفتند و من از حج محروم شدم، زیرا تعداد کسانی که باید به حج می رفتند کامل گردید؛ آیا حج کسانی که که جای مرا گرفتند، قبول می‏‏گردد؛ با توجه به اینکه من آنها را نبخشیده ام؟

این امر حج او را باطل نمی‏کند؛ گرچه وی با گرفتن جا و نوبت تو گناه کرده است.