شخصی که با درآمدهایی چون خمس و... زندگی خود را می گذراند. و با مق

شخصی که با درآمدهایی چون خمس و... زندگی خود را می گذراند. و با مقداری از این اموال که در اختیار دارد می تواند حج به‎جا آورد، آیا مستطیع به حساب می‎آید؟ آیا هدف استفاده از این اموال تأمین ضروریات زندگی نیست؟

اگر چنین شخصی فقیر باشد و زندگی خود را با خمس سپری می کند مالک اموالی که در اختیار دارد نمی‏‏گردد و با آن مستطیع نمی شود. اما اگر این اموال خمس نباشد، وی مالک آن می‏‏گردد. بنابراین مستطیع هم می‏‏گردد و حج بر او واجب می شود.