زنی

زنی که تنها راه درآمدش، حقوقی است که از دولت می گیرد، آیا براساس این درآمد مستطیع به حساب می‎آید؛ با علم به این که این حقوق تنها راه درآمد وی است؟

اگر این درآمد از مقدار هزینه هایی که دارد، اضافه است و هزینه های حج را کفایت می‏کند، در این صورت حج بر او واجب است.