اگر مکلف در اطلاع از توان مالی خود، برای انجام حج ،تردید داشته باشد. آیا حج بر او واجب است؟

اگر مکلف در اطلاع از توان مالی خود، برای انجام حج ،تردید داشته باشد. آیا حج بر او واجب است؟

در این مسأله، که او مستطیع است یا نه، بر او واجب است که تحقیق کند.