نیت کرده بودم که امسال به حج مشرف گردم. به سبب هورمون های قویی که دارم همیشه در حال استحاضه ام، الان چه باید بکنم؟

نیت کرده بودم که امسال به حج مشرف گردم. به سبب هورمون های قویی که دارم همیشه در حال استحاضه ام، الان چه باید بکنم؟

در این باب هر گز مشکلی وجود ندارد. و شما تا وقتی که احکام شخص مستحاضه را با رعایت احکام آن از لحاظ استحاضه قلیله یا متوسطه و کثیره، عمل کنید، می توانید به شکل عادی مناسک حج را به‎جا آورید.