زنی که در خلال مراسم حج و در روزهای میان روزهای هفتم تا دوازدهم ذی الحجه حائض گردد، حکم حجش چیست؟

زنی که در خلال مراسم حج و در روزهای میان روزهای هفتم تا دوازدهم ذی الحجه حائض گردد، حکم حجش چیست؟

اگر پیش از روز هفتم و برای عمرة تمتع محرم شده باشد و از ادای مناسک آن فارغ شده باشد، می تواند پس از آن برای حج، احرام بندد و طواف را برای زمانی که پاک گردد، به تأخیر اندازد و اعمال منی را به‎جا آورد؛ در این صورت حجش صحیح است، اما اگر پیش از حیض شدن نتواند عمره را به پایان ببرد و زمان حج فرا برسد، در این صورت طواف عمره و نماز آن را تا پس از پاکی از حیض، باید به تأخیر اندازد و سپس پیش از طواف، حج و طواف نساء را به‎جا آورد، و در صورت عدم توانایی بر این کار، در همة این اعمال باید نایب بگیرد.