آیا برای زن جایز است که در روزهای حج از قرص هایی که از عادت ماهیانه جلوگیری می کند، استفاده کند؟

آیا برای زن جایز است که در روزهای حج از قرص هایی که از عادت ماهیانه جلوگیری می کند، استفاده کند؟

این کار جایز است، ولی ما به آن توصیه نمی کنیم، زیرا احکام برای اشخاص دارای عادت ماهیانه و بقیه، روشن است. با علم به این، بیشتر زنانی که از قرص استفاده می کنند، خونریزی در آنان به هم می ریزد و در نتیجه نمی دانند که آیا در هنگام استفاده از قرص پاک هستند یا در زمانی که وقت عادتشان هست، و در این صورت در وضعیتی دشوارتر از آنچه می خواستند از آن رهایی یابند، قرار می گیرند.