قصد دارم به نیابت از مادر ناتوانم حج به‎جا آورم، آیا طواف نساء را باید از جانب خودم نیت کنم یا از طرف مادرم؟

قصد دارم به نیابت از مادر ناتوانم حج به‎جا آورم، آیا طواف نساء را باید از جانب خودم نیت کنم یا از طرف مادرم؟

باید از طرف مادرت انجام دهی، زیرا این طواف بخشی از حج است و بر شخص نایب واجب است که حج را با تمام اجزای آن از سوی منوب عنه به‎جا آورد. لکن نیابت از شخص متوفا یا ناتوان، نتیجه اش حرمت زنان بر توست که باید از آن رهایی یابی، زیرا وقتی احرام بستی، گرچه به نیابت از کس دیگری باشی، زنان بر تو حرام می‏‏گردند.