اگر شخصی برای جد متوفایش نیت حج کند در حالی که نمی داند وی مستطیع بوده است یاخیر، باید چگونه نیت کند؟

اگر شخصی برای جد متوفایش نیت حج کند در حالی که نمی داند وی مستطیع بوده است یاخیر، باید چگونه نیت کند؟

ضرورت ندارد نیت چنین حجی، نیت حجة الاسلام واجب باشد،. بلکه به نیت آنچه در واقع بر ذمه جدّ اوست، حج را به‎جا آورد.