حکم زنی که می خواهد از خواهرش، چه زنده باشد یا متوفا، حج نیابی به‎جا آورد چیست؟

حکم زنی که می خواهد از خواهرش، چه زنده باشد یا متوفا، حج نیابی به‎جا آورد چیست؟

نیابت زن از دیگران در حج، چه مرد باشند و یازن؛ بستگان باشند یا غریبه، مرده باشند و یا زنده به شرط این که شخص زنده، توانایی جسمی برای ادای حج واجب را نداشته باشد، جایزاست.