حدود تصرف نایب در اموالی که برای حج نیابی در نظر گرفته اند، چه مقدار است؟

حدود تصرف نایب در اموالی که برای حج نیابی در نظر گرفته اند، چه مقدار است؟

نایب براساس توافقی که میان او و اشخاص ذی ربط (افرادی که نایب می گیرند)است، حق تصرف در اموال را دارد. اگر این مال را به این نحو اخذ کرد که وی در مصرف آن آزاد است، باید براساس نیازهای طبیعی و متداول آن را به مصرف برساند و باقی مانده اش را برگرداند. و اگر این مال را به عنوان اجرت در اختیار وی گذاشتند، او در نحوة تصرف آن آزاد است.