پدر ومادرم از دنیا رفته اند و حج به‎جا نیاورده اند، آیا جایز است برای آن دو حج به‎جا آورم؛ با توجه به این که من خودم قصد ندارم به حج مشرف گرد

پدر ومادرم از دنیا رفته اند و حج به‎جا نیاورده اند، آیا جایز است برای آن دو حج به‎جا آورم؛ با توجه به این که من خودم قصد ندارم به حج مشرف گردم؟ اگر این گونه امکان دارد، آیا جایز است که یک حج را برای هر دو نیت کرد؟ یا بر من واجب است که دوبار حج کنم و برای هر کدام جداگانه حج به‎جا آورم؟

جایز است که برای هر دو نیابت کنی. اما باید برای هر کدام حج جداگانه انجام دهی و صحیح نیست برای هردو یک حج به‎جا آوری. اگر مستطیع هستی باید نخست و پیش از آن دو برای خودت حج کنی.