آیا برای کسی که در حج واجب یا مستحب، نایب دیگری می گردد، واجب است که دعای امام حسین(ع) و امام سجاد (ع) و دعاهای مستحب دیگر و نیز ز

آیا برای کسی که در حج واجب یا مستحب، نایب دیگری می گردد، واجب است که دعای امام حسین(ع) و امام سجاد (ع) و دعاهای مستحب دیگر و نیز زیارت حمزه(ع) و مساجد هفت گانه و مسجد قبا را بخواند؟ یا زیارت پیامبر(ص) و ائمه بقیع(ع) و فاطمه زهراء(س) که در کاراوان های حج متداول است، کافی است؟ برخی می گویند همة اینها حتی اگر در قرار داد اجاره نیامده باشد، بر نایب واجب است، زیرا این موارد از اموری است که عرف آن را جزء قرار دارد می داند؟

واجب نیست که همة این موارد را به‎جا آورد و اگر تنها به زیارت پیامبر(ص) و ائمه(ع) و فاطمه زهراء (س) بسنده کند، کافی است.