امسال اگر خدا

امسال اگر خدا بخواهد به نیابت از خانمی حج به‎جا می‎آورم. برایم پرسشهای زیر مطرح است:

ا - آیا تمام نیت ها، حتی غسل های مستحب باید به نام وی باشد؟

ب- آیا نیت وضوی طواف و نماز باید به نام او باشد؟ اگر جواب مثبت است آیا نماز واجب را هم می توان با همین وضو به‎جا آورد؟

ت- آیا طواف نساء و نماز باید به نیابت از وی باشد یا از سوی نایب؟ و طواف را چگونه باید نیت کرد؟

ث- اگر نایب طواف زنان و نمازطواف را انجام ندهد، آیا زنان بر او حرام می‏‏گردند؟

تکلیف شما به قرار زیر است:

در همه اعمال باید از سوی او نیت کنی، اما در مورد طهارت مانند وضو و غسل باید این طهارت ها را از سوی خودت نیت کنی. ولی برای دیگر اعمالی که به صورت نیابی برای او انجام می دهی باید از جانب او نیت کنی.

أ‌- جواب این پرسش همان جواب فوق است. نماز طواف با همان وضوی طواف صحیح است همچنین با همین وضو، می توانی نماز واجب خودت را به‎جا آوری.

ب‌- طواف نساء و نماز آن را با نیت از وی به‎جا آور، نیت طواف اینگونه است: طواف نساء حج تمتع در حجة الاسلام را به نیت از فلان شخص واجباً و قربة الی الله به‎جا می‎آورم.

ت‌- بلی، لکن اگر او خودش قادر به بازگشت برای انجام طواف نساء نباشد، می تواند شخص دیگری را نایب گیرد که این طواف را از سوی او به نیابت از آن زن به‎جا آورد. در این صورت زنان بر وی حلال می شوند.