زن از پا افتاده ای است که فرزندش بر اساس اعتقاد به صحت نیابت از او و بری شدن ذمه اش، به

زن از پا افتاده ای است که فرزندش بر اساس اعتقاد به صحت نیابت از او و بری شدن ذمه اش، به نیابت از او حج کرده است، اما وی با این که خودش قدرت انجام دادن مناسک حج را ندارد، اصرار دارد که امسال به حج برود؛ نیت این حج وی باید چگونه باشد؟

اصل در صحت نیابت از شخص زنده، این است که وی قدرت رسیدن به اماکن مقدس را نداشته باشد. در این مورد که این خانم می تواند به حج برود و احرام ببندد و مناسک حج را به‎جا آورد؛ گرچه او را در طواف و سعی با وسیله ای حمل کنند یا از ویلچر استفاده کنند و یا این که در این دو مورد و مناسک دیگر نایب بگیرد. با توجه به آنچه گفتیم عدم صحت حج او در سال گذشته و تکلیف وی برای این که امسال خودش به حج مشرف گردد، روشن می‏‏گردد. حج او نیز امسال حجة الاسلام به حساب خواهد آمد.