آیا جایز است برای دوستم که در دوران کودکی از دنیا رفت عمره نیابی به‎جا آورم؟ با توجه به این که اکنون من بیشتر از سی سال عمر دارم؟

آیا جایز است برای دوستم که در دوران کودکی از دنیا رفت عمره نیابی به‎جا آورم؟ با توجه به این که اکنون من بیشتر از سی سال عمر دارم؟

با این که وی کودک بوده است، جایز است که ثواب عمره را به وی اهداء کنی، همینطور نیابت از وی نیز صحیح است.