آیا عنو

آیا عنوان «صروره» اختصاصاً به کسی گفته می شود که قبلاً از سوی خودش حج به‎جا نیاورده است، یا به کسی اطلاق می‏‏گردد که به طور مطلق حج انجام نداده است؟

این عنوان برای کسی به کار می‎رود که در گذشته، چه از جانب خود یا برای دیگری، حجی به‎جا نیاورده است.