آیا جایز است برای اشخاصی که زنده اند مانند همسرم و دیگران، بدون این که آنان به من توصیه ای کرده باشند، عمرة مفرده به‎جا آورم؟

آیا جایز است برای اشخاصی که زنده اند مانند همسرم و دیگران، بدون این که آنان به من توصیه ای کرده باشند، عمرة مفرده به‎جا آورم؟

برای تو جایز است که دواطلبانه این کار را انجام دهی، بدون این که آنان سفارشی در این زمینه کرده باشند.