آیا نایب در حین ادای غسل احرام و وضو برای به‎جا آوردن مناسک، از سوی منوب عنه باید نیت کند یا از سوی خودش؟

آیا نایب در حین ادای غسل احرام و وضو برای به‎جا آوردن مناسک، از سوی منوب عنه باید نیت کند یا از سوی خودش؟

وضو و غسل را از سوی خودش انجام می دهد. ولی برای پوشیدن احرام و ادای مناسک، برای منوب عنه نیابت می‏کند.