امسال تصمیم گرفته ام که حجة الاسلام به‎جا آورم و از آنجایی که من دارای ع

امسال تصمیم گرفته ام که حجة الاسلام به‎جا آورم و از آنجایی که من دارای عادت ماهیانه وقتی و عددی هستم، زمان عادتم با موسم حج مصادف خواهد گردید و در روز هشتم یا نهم ذی الحجه پاک می شوم، تکلیفم در آن هنگام چه خواهد بود؟

اگر هنگام سعی و تقصیر حیض محقق گردد، در این صورت مشکلی نیست. همچنین اگر در حال حیض وارد مکه شدی و پاک شدن و ادای اعمال عمره، پیش از صعود به عرفات؛ گرچه با تأخیر ودر صبح روز نهم برایت ممکن باشد، باز هم اشکالی ندارد. اما اگر این کار ممکن نباشد باید فوراً سعی و تقصیر را به‎جا آوری، ولی طواف و نماز آن را می توانی برای بعد از پاکی و حتی پس از عید به تأخیر اندازی و سپس پیش از طواف، حج و نماز آن را، به‎جا آوری.