آیا نیابت از بیماری که حج بر ذمة او تعلق گرفته است، جایز است؟

آیا نیابت از بیماری که حج بر ذمة او تعلق گرفته است، جایز است؟

اگر وی از نظر مالی استطاعت داشته باشد ولی از نظر جسمی ناتوان ، نیابت از وی جایز است.