آیا برای مسلمان جایز است برای رفتن به حج، مالی را از شخص مسیحی بگیرد؟

آیا برای مسلمان جایز است برای رفتن به حج، مالی را از شخص مسیحی بگیرد؟

قرض گرفتن از غیر مسلمان و مصرف کردن آن برای هزینه های حج یا هزینه های دیگر زندگی منعی ندارد، زیرا انسان با قرض گرفتن، مال را به تملک خود در می آورد و اگر این کار سبب هتک حرمت وی به عنوان انسان مؤمن نگردد، مانعی ندارد.