امسال تصمیم گرفته ام به حج مشرف گردم و به زودی هزینه هایی را که سفر در پی دارد، از طریق انجمنی که در آن با برخی دوستان مشار

امسال تصمیم گرفته ام به حج مشرف گردم و به زودی هزینه هایی را که سفر در پی دارد، از طریق انجمنی که در آن با برخی دوستان مشارکت دارم پرداخت می کنم. برخی از این دوستان به من گفته اند که این حج، مستحبی خواهد بود و از حجة الاسلام کفایت نخواهد کرد، زیرا برخی از هزینه های حج به عنوان قرض بر گردن من خواهد بود. با علم به اینکه نخستین بار است که به حج می روم و در نوبت نخست سفر، حج به حساب خودم خواهد بود نه از امول شرکت؟

پس از آنکه مالی به دست آوردی گرچه با قرض گرفتن مستطیع گشتی، حج بر تو واجب می‏‏گردد و این حج از حجة الاسلام کفایت می‏کند و مکلف را بری الذمه خواهد کرد.