آیا جایز است مکلف

آیا جایز است مکلف حج را بر پرداخت کفاره ای که بر عهده دارد، مقدم بدارد و پرداخت کفاره را به تأخیر اندازد و مالی را که برای کفاره کنار نهاده است، برای حج مصرف کند؟

از آنجایی که پرداخت کفاره فوری نیست، وی در صورت استطاعت باید حج به‎جا آورد؛ جز اینکه سفر حج به پرداخت نشدن کفاره هایی که بر گردن دارد، منجر گردد، در این صورت واجب است که کفاره را بپردازد و برای استطاعت در آینده منتظر بماند.