من و همسرم امسال تصمیم گرفتیم به حج مشرف گردیم، ولی وقتی روشن گردید وی باردار است، ناچار شد که حجش را به تأخیر اندازد. از آنجایی ک

من و همسرم امسال تصمیم گرفتیم به حج مشرف گردیم، ولی وقتی روشن گردید وی باردار است، ناچار شد که حجش را به تأخیر اندازد. از آنجایی که او بدون همراهی من در آینده نمی تواند به حج برود، آیا جایز است که من نیز حجم را برای سال آینده به تأخیر اندازم تا همسرم نیز بتواند به حج برود؟

اگر وی به سبب عذرش از حج امسال معذور است، تو معذور نیستی، بنابراین احتیاط واجب این است که امسال به حج مشرف گردی.