اگر من مال کافی برای حج در اختیار داشته باشم و پدر و مادرم هنوز حج نکرده باشند، آیا می توانم آنها را پیش از خودم به ح

اگر من مال کافی برای حج در اختیار داشته باشم و پدر و مادرم هنوز حج نکرده باشند، آیا می توانم آنها را پیش از خودم به حج بفرستم؟ آنها آرزو دارند به حج بروند اما قدرت (مالی) آن را ندارند. در صورتی که اگر آنها را بفرستم قدرت مالی همراهی با آنها از من سلب می‏‏گردد؟

با این مال والدین تو نمی توانند حج کنند. بنابراین باید خودت به حج بروی و می توانی در سالهای آینده پدر و مادرت را به حج بفرستی.