زنی است که شرایطش برای رفتن به

زنی است که شرایطش برای رفتن به حج کامل شده است و نوادة وی به سبب عمل جراحی به پول نیازمند است؛آیا پول را به وی بدهد؛ با علم به اینکه این کار،او را از رفتن به حج ناتوان می سازد؟

اگر وی از کسانی است که نسبت به نواده اش مسئولیت دارد؛ به این معنی که مسئول هزینة او است یا بخشی از هزینه های وی را می پردازد و نواده اش به این مال نیازمند است، جایز است که این مال را برای مداوای او به مصرف برساند، در این صورت او برای حج غیر مستطیع است. خدای متعال می فرماید: «ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا؛ و برای خدا بر مردم است که آهنگ خانه (او) کنند، آنها که توانایی رفتن به سوی او دارند. »