من مدت پانزده سال است که معلم هستم و

من مدت پانزده سال است که معلم هستم و همسرم مرد مؤمنی است که به کار تجارت مشغول است، اما در آمد اندکی دارد و از مشکل مالی رنج می برد. او در صدد بازسازی محل (کار) است که برای او هزینه زیادی دارد. من اموالی در اختیار دارم که همسرم از آن بی خبر است و تصمیم دارم که با این پول به زیارت خانه خدا مشرف گردم، سؤال این است: آیا من مکلفم که با این مبلغ به او کمک کنم و این پول را به او تقدیم کنم؟ یا آن را برای حج نگه دارم؛ با توجه به اینکه اگر کمکش نکنم وضعیت مالی او بدتر خواهد شد؟

شایسته تر و واجب تر آن است که به حج بروی. و همسرت باید این اقدام را ارج نهد و آن را قبول کند؛ به خصوص که وی مؤمن و ملتزم به احکام شریعت است. برای مشکلات مالی، او باید راه حل های مناسب پیدا کند. بلی اگر بهبود وضعیت مالی او تنها در گرو اعطای مالی است که نزد شماست، به گونه ای که اگر شما از دادن این مال خودداری کنید به حرج خواهد افتاد، در این صورت تقدیم مال به او و تأخیر حج به زمانی که دوباره مستطیع گردی مانعی ندارد.