مکلفی که پس از گذشت یکسال در صحت حجش شک کند حکمش چیست؟

مکلفی که پس از گذشت یکسال در صحت حجش شک کند حکمش چیست؟

پس از پایان یافتن عبادت و عملی، به شک اعتنا نمی‏‏گردد؛ به خصوص پس از گذشت یکسال از آن.