آیا با وجود قرض هایی که از بابت صورت حساب برق دارم جایز است که به حج بروم؟ <br> -ب

آیا با وجود قرض هایی که از بابت صورت حساب برق دارم جایز است که به حج بروم؟

-با علم به اینکه شهروندان نسبت به این صورت حساب ها و عدم پرداخت آن استدلال می کنند،که پرداخت آن از وظایف دولت است. (لذا از پرداخت آن سرباز می زنند)

در وضعیت فرض شده مانعی برای رفتن به حج وجود ندارد. اما باید مقداری از صورت حساب ها را که دولت مستحق آن است در صورتی که از خدمات دولت، با شرایطی که دولت وضع کرده استفاده کرده باشد، پرداخت نماید.