امسال نیت کرده ام که به حج بروم و به شخصی بدهکارم، همچنین نذری برای امام حسین(ع) به گردن دارم. اگر طلبکار با عقب انداختن پرداخت بدهی خود پس

امسال نیت کرده ام که به حج بروم و به شخصی بدهکارم، همچنین نذری برای امام حسین(ع) به گردن دارم. اگر طلبکار با عقب انداختن پرداخت بدهی خود پس از بازگشتم از حج موافقت کند، آیا این مقدار برای صحت حج من کافی است؟ از سوی دیگر آیا جایز است که وفای به نذر را نیز تا پس از بازگشتم عقب اندازم؟

با وجود دینی که به گردن داری، وقتی طلبکار با پرداخت آن با تأخیر موافقت کرده است، حج تو صحیح است. اما نذر، اگر وقت دارد یا به صورت مطلق و در تعارض با حج است، حج را بر آن مقدم کن. اما پس از بازگشت از حج واجب است که آن را به‎جا آوری.