تصمیم دارم به حج مشرف گردم، بدهی هایی دارم که پاره ای از آن ر

تصمیم دارم به حج مشرف گردم، بدهی هایی دارم که پاره ای از آن را می توانم پیش از سفر پرداخت کنم و بقیه را بر اساس توانم در طول مدت؛ با این وضعیت آیا جایز است که به حج بروم و بدهی خود را به شکل فوق پرداخت کنم؟

اگر قدرت مالی داشته باشد و طلبکاران مستحق دیون باشند و خواهان پرداخت آن، واجب است که نخست به پرداخت دیون اقدام نمایید. پس از پرداخت دیون اگر مقداری از مال باقی ماند که هزینة حج را کفایت کند مستطیع خواهی بود و گرنه مستطیع نخواهی بود.