اگر بر گردن من قرضی باشد که مدت دار نیست، اما اگر آن را پرداخت نکنم

اگر بر گردن من قرضی باشد که مدت دار نیست، اما اگر آن را پرداخت نکنم و به حج بروم به احتمال زیاد طلبکار مرا به خاطر این کار سرزنش می کند؛ با این وضعیت آیا بر من واجب است که به حج بروم یا اینکه دیونم را پرداخت کنم؟

اگر قرضت به صورت مطلق باشد، به گونه ای که صاحب مال هر وقت که بخواهد آن را مطالبه کند، چنین قرضی حکم قرض مدت دار را دارد؛ جز اینکه بدانی طلبکار فعلا آن را مطالبه نمی‏کند یا به تو اجازه می دهد که مال فوق را برای حج مصرف کنی. بهر حال اگر مال فوق را برای پرداخت قرض مصرف کنی در این صورت مستطیع نخواهی بود.