اگر از نظر مالی برای حج استطاعت نداشته باشم و مالی ر

اگر از نظر مالی برای حج استطاعت نداشته باشم و مالی را برای تجارت قرض گرفته باشم، آیا بخاطر باقی ماندة مال که هزینه حج را کفایت می‏کند، حج بر من واجب است یا این که با مال قرضی، حج واجب نمی‏‏گردد؟

تو می توانی مال فوق را در طول سال در تجارت و امور زندگی ات مصرف کنی واگر چیزی از آن باقی ماند که بتوانی با آن حج به‎جا آور ی و برای هزینه های زندگی ات به آن نیاز نداشته باشی، در این صورت حج بر تو واجب است.