آیا جایز است که برای ادای حج از بانک قرض کنم و آن را به صورت اقساط ماهیانه پراخت ک

آیا جایز است که برای ادای حج از بانک قرض کنم و آن را به صورت اقساط ماهیانه پراخت کنم؛ با علم به اینکه بانک از من سود (در هر قسط) خواهد گرفت و این تنها راهی است که از خلال آن می توانم به حج روم؛ آیا این حج از حجة الاسلام مجزی است؟

این کار برای شما جایز است. و حج واجب از عهده شما ساقط می‏‏گردد. ولی باید هنگام قرض گرفتن، نیت پرداخت فایده را نکنی. و اینکه وقت پرداخت قسط، سود می پردازی از آن جهت است که رهایی از اقساط وام بدون پرداخت سود ممکن نیست.