چنین شنیدم که هرکس فریضه حج را به‎جا بیاورد، خدای متعال او را می بخشد و گناهان او را به جز حق برادر و همنوع پاک می‏کند، آیا این

چنین شنیدم که هرکس فریضه حج را به‎جا بیاورد، خدای متعال او را می بخشد و گناهان او را به جز حق برادر و همنوع پاک می‏کند، آیا این سخن صحیح است؟ آیا خدای متعال نسبت به واجبات دینی که در ادای آنها کوتاهی کرده ام، مسامحه می‏کند؟ با ادای حج، خدای متعال چه گناهانی را می بخشد؟

بخشش گناهان، انسان را از ادای حقوق واجبی که بر گردن اوست؛ چه حق خدای سبحان یا حق مردم، معاف نمی‎کند، زیرا بخشش در این‎جا تنها چشم پوشی از عصیان و جسارت در برابر خدای متعال است. اما بخشش شامل پیامدهای این سرکشی، مانند قضاء وکفارةا دیه و خمس و زکات و غیر آن، نمی‎گردد و مکلف باید آنها ‎را به‎جا آورد.