من قبلاً حج کرده بودم ولی در ادای برخی مناسک آن شک کردم و امسال می‎خواهم دوباره حج به‎جا آورم. می خواهم بدانم که در هنگام بستن احرام حج و

من قبلاً حج کرده بودم ولی در ادای برخی مناسک آن شک کردم و امسال می‎خواهم دوباره حج به‎جا آورم. می خواهم بدانم که در هنگام بستن احرام حج و عمره چگونه باید نیت کنم؛ آیا «آنچه بر ذمه ام هست» یا «رضایت نزد خدای متعال» یا « تکلیفی که متوجه من است» یا نیت دیگری غیر از این ها را نیت کنم ؟

تکلیفی که در عمره و حج متوجه توست، وجوب و یا استحباب است که باید آن را نیت کنی؛ مثلا می گویی: احرام عمرة تمتع را برای حج تمتع به امید رضایت و تقرب به خدای متعال می بندم.