آیا ادای عمره از شخصی که نماز نمی خواند، پذیرفته می شود؟

آیا ادای عمره از شخصی که نماز نمی خواند، پذیرفته می شود؟

اگر عمرة وی، شرایط عمره را داشته باشد، صحیح است؛ لکن در حدیث شریف آمده است که«پایه دین، نماز است و نماز نخستین عمل آدمی است که بررسی می‏‏گردد واگر نماز انسان، صحیح بود، بقیه اعمال او را ارزیابی می کنند و گرنه بقیة اعمال را ملاحظه نمی کنند» خدای متعال می فرمایند: «خدا تنها از پرهیزگاران می پذیرد» . معنای پذیرفته نشدن عبادات در این آیه به معنای ثواب اندک آن است نه اینکه این اعمال، صحیح نباشد.