مردی است که 50 س

مردی است که 50 سال از عمرش سپری شده است و هرگز نماز نخوانده است. دراین مدت ما هیچ گرایش دینی در وی ندیدیم، او اکنون آمادة ادای فریضة حج است، آیا حج او صحیح است؟

اگر توبه کند، خدای متعال حج او را قبول می‏کند و باید پس از ادای حج، قضای نمازهایش را به‎جا آورد.