حکم شخصی که در ادای حج، در پی عبادت و تجارت است، چیست؟

حکم شخصی که در ادای حج، در پی عبادت و تجارت است، چیست؟

این کار اشکالی ندارد. خدای متعال می فرمایند: "تا شاهد منافع خويش باشند، و نام خدا را در روزهاى معلومى بر دامهاى زبان‏بسته‏اى كه روزى آنان كرده است ببرند. پس، از آنها بخوريد و به درماندة مستمند بخورانيد". اما برای مؤمن بهتر این است که عبادت خدا را نیّت کند و این امر، هدف اصلی او باشد.