کسی که به صورت داوطلبانه و بدون اجازه، برای مؤمن دیگر حج به‎جا آورد، آیا حج او، حجة الاسلام به شمار می‏رود؟

کسی که به صورت داوطلبانه و بدون اجازه، برای مؤمن دیگر حج به‎جا آورد، آیا حج او، حجة الاسلام به شمار می‏رود؟

بلی، حجة الاسلام به شمار می‏رود.