آیا واسطه بازی و پول دادن برای دست یابی به نوبت حج جایز است؟ وحکم حج کسی که از این راه به حج برود چیست؟

آیا واسطه بازی و پول دادن برای دست یابی به نوبت حج جایز است؟ وحکم حج کسی که از این راه به حج برود چیست؟

اگر این کار به ضرر رساندن بقیه منجر نگردد، جایز است و حج وی در هرصورت صحیح است.