چند سال پیش مستطیع بودم لکن از حج غافل بودم؛ آیا حالا واجب است که قرض کنم و به حج بروم با توجه به اینکه اکنون به خانه ای برای سکونت احتیاج دارم؟

اگر قرض گرفتن برای تو حرجی در پی نداشته باشد باید قرض کنی، زیرا در آن زمان حج بر عهدة تو تعلق گرفته است.