من دانشجوی عراقی هستم که در ایران در دا

من دانشجوی عراقی هستم که در ایران در دانشکده پزشکی مشغول تحصیلم. در تابستان امسال فرصت نادری برای رفتن به عمره دارم، اما من گذرنامه ندارم و دولت در اینجا به غیر ایرانی ها پاسپورتهای ویژه ای می دهد، که این کار، یک یا دو ماه طول می کشد و این فرصت از دست می‎رود، آیا جایز است که با گذرنامة یکی از دوستان ایرانی خود به عمره بروم؟

این کار جایز نیست.