آيا روزه‏هاي قضائي که به سبب بيماري با تيمم بدل از غسل انجام دادم را، بايد دوباره انجام دهم؟

آيا روزه‏هاي قضائي که به سبب بيماري با تيمم بدل از غسل انجام دادم را، بايد دوباره انجام دهم؟

روزه هايی که گرفته صحيح است، ونياز به تکرار نيست.